Тексты песен / K / Krsna Dhenu

Krsna Dhenu

Browsing

Оригинальный текст и слова песни Nava Gaura Varam: (1) nava gaura-varam nava-puspa-saram nava-bhava-dharam nava-lasya-param nava-hasya-karam nava-hema-varam pranamami saci-suta-gaura-varam (2) nava-prema-yutam nava-nita-sucam nava-vesa-krtam nava-prema-rasam navadha vilasat subha-prema-mayam pranamami saci-suta-gaura-varam (3) hari-bhakti-param hari-nama-dharam kara-japya-karam hari-nama-param nayane satatam pranayasru-dharam pranamami saci-suta-gaura-varam (4)satatam janata-bhava-tapa-haram paramartha-parayana-loka-gatim nava-leha-karam jagat-tapa-haram pranamami saci-suta-gaura-varam (5)nija-bhakti-karam priya-carutaram nata-nartana-nagara-raja-kulam kula-kamini-manasa-lasya-karam pranamami…

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть