Тексты песен / K / Kula Shaker

Kula Shaker

Browsing

Оригинальный текст и слова песни Namami Nanda-Nandana: NAMAMI NANDA NANDANAMSucaru vaktra mandalam sukarna ratna kundalamSucarcitanga candanam namami nanda nandanaVrajangana-sunayakam sada sukha-pradayakam jagan-manah pralobhanam namami nanda-nandanam Sudirgha netra-pankajam sikhi-sikhanda-murdhajam ananga-koti-mohanam namami nanda-nandanam Sunasikagra-mauktikam svacchanda danta-panktikam navambudanga-cikkanam namami nanda-nandanam Karena venu-ranjitam gati-karindra-ganjitam dukula-pita sobhanam namami nanda-nandanam Tri-bhanga-deha-sundaram nakha-dyuti-sudhakaram amulya ratna-bhusanam namami nanda-nandanam…

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть