Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни Non e gran cousa:

Полный текст:

Non e gran cousa se sabe | bon joyzo dar
a Madre do que o mundo | tod’ a de joigar.

Mui gran razon e que sabia dereito
que Deus troux’ en seu corp’ e de seu peito
mamentou, e del despeito
nunca foi fillar;
poren de sen me sospeito
que a quis avondar.
Non e gran cousa se sabe | bon joyzo dar…

Sobr’ esto, se m’ oissedes, diria
dun joyzo que deu Santa Maria
por un que cad’ ano ya,
com’ oy contar,
a San Jam’ en romaria,
porque se foi matar.
Non e gran cousa se sabe | bon joizo dar…

Este romeu con boa voontade
ya a Santiago de verdade;
pero desto fez maldade
que ant’ albergar
foi con moller sen bondade,
sen con ela casar.
Non e gran cousa se sabe | bon joizo dar…

Pois esto fez, meteu-ss’ ao camo,
e non sse maefestou o mesqo;
e o demo mui festo
se le foi mostrar
mais branco que un armo,
polo tost’ enganar.
Non e gran cousa se sabe | bon joizo dar…

Semellanca fillou de Santiago
e disse: «Macar m’ eu de ti despago,
a salvacon eu cha trago
do que fust’ errar,
por que non caias no lago
d’ iferno, sen dultar.
Non e gran cousa se sabe | bon joizo dar…

Mas ante faras esto que te digo,
se sabor as de seer meu amigo:
talla o que trages tigo
que te foi deytar
en poder do emigo,
e vai-te degolar.»
Non e gran cousa se sabe | bon joizo dar…

O romeu, que ssen dovida cuidava
que Santiag’ aquelo lle mandava,
quanto lle mandou tallava;
poi-lo foi tallar,
log’ enton se degolava,
cuidando ben obrar.
Non e gran cousa se sabe | bon joizo dar…

Seus companneiros, poi-lo mort’ acharon,
por non lles apoer que o mataron,
foron-ss’; e logo chegaron
a alma tomar
demoes, que a levaron
mui toste sen tardar.
Non e gran cousa se sabe | bon joizo dar…

E u passavan ant’ ha capela
de San Pedro, muit’ aposta e bela,
San James de Conpostela
dela foi travar,
dizend’: «Ai, falss’ alcavela,
non podedes levar
Non e gran cousa se sabe | bon joizo dar…

A alma do meu romeu que fillastes,
ca por razon de mi o enganastes;
gran traicon y penssastes,
e, se Deus m’ anpar,
pois falssament’ a gaastes,
non vos pode durar.»
Non e gran cousa se sabe | bon joizo dar…

Responderon os demoes loucaos:
«Cuja est’ alma foi fez feitos vaos,
por que somos ben certaos
que non dev’ entrar
ante Deus, pois con sas maos
se foi desperentar.»
Non e gran cousa se sabe | bon joizo dar…

Santiago diss’: «Atanto facamos:
pois nos e vos est’ assi rezoamos,
ao joyzo vaamos
da que non a par,
e o que julgar facamos
logo sen alongar.»
Non e gran cousa se sabe | bon joizo dar…

Log’ ante Santa Maria veron
e rezoaron quanto mais poderon.
Dela tal joiz’ ouveron:
que fosse tornar
a alma onde a trouxeron,
por se depois salvar.
Non e gran cousa se sabe | bon joizo dar…

Este joyzo logo foi comprido,
e o romeu morto foi resorgido,
de que foi pois Deus servido;
mas nunca cobrar
pod’ o de que foi falido,
con que fora pecar.
Non e gran cousa se sabe | bon joizo dar.

Перевод на русский или английский язык текста песни — Non e gran cousa исполнителя Arany Zoltan:

Полный текст:

Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joyzo Dar
Мадре сделать Que о Mundo | Тод ‘де joigar.

Муи Гран Razon e Que SABIA dereito
Que Deus Troux «ан Сеу корпорация» е де Сеу peito
mamentou, электронной дель despeito
Nunca свободе информации fillar;
poren де сен меня sospeito
Que Quis avondar.
Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joyzo Dar …

‘Эсто, SE M’ СОБР oissedes, diria
Дан joyzo Que ДЭУ-Санта-Мария
POR ООН Que CAD »АНО я,
COM ‘Oy CONTAR,
в Сан Джем «ан romaria,
Porque себе СВОБОДЫ Матар.
Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joizo Dar …

Эсте Ромеу против BoA voontade
Я А Сантьяго-де-verdade;
Перо Desto СЭЗ maldade
Que муравей «albergar
свободы информации против Moller сена bondade,
сена кон ELA Касар.
Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joizo Dar …

Pois Эсто фески, meteu-сс ‘ао камуфляж,
е не SSE maefestou о mesqo;
е о демо MUI Festo
SE ле свободе информации mostrar
Mais Que Бранко ООН АРМО,
enganar поло Тост ‘.
Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joizo Dar …

Semellanca fillou-де-Сантьяго
е Диссе: «Macar м« ЕС де ти despago,
salvacon ЕС ча Trago
сделать Que Фуст «errar,
POR Que, не являющиеся caias нет Яго
d ‘iferno, сена dultar.
Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joizo Dar …

Мас анте Faras Эсто Que те DIGO,
SE Sabor, как де провидец MEU амиго:
Талла о Que trages Tigo
Que те свободы информации deytar
ан Poder сделать emigo,
е вай-те degolar. »
Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joizo Dar …

О Ромеу, Que ssen dovida cuidava
Que Santiag «aquelo LLE Мандава,
Quanto LLE mandou tallava;
пои-ло о свободе информации tallar,
войти «enton себе degolava,
cuidando бен obrar.
Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joizo Dar …

Seus companneiros, пои-ло-Морт «Acharon,
POR не lles apoer Que о mataron,
Foron-SS ‘; е логотип chegaron
альма Томар
demoes, Que в levaron
MUI toste сена tardar.
Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joizo Dar …

Е в passavan муравей «ха-Capela
де-Сан-Педро, muit «aposta электронной Бела,
Сан — Джеймс де Conpostela
Дела о свободе информации travar,
dizend «:« Ай, falss «alcavela,
Номера podedes Levar
Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joizo Dar …

Альма сделать MEU Ромеу Que fillastes,
CA POR Razon де ми о enganastes;
Гран traicon у penssastes,
е, се Deus м ‘anpar,
POI, falssament «A gaastes,
не Вос Поде дурар ».
Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joizo Dar …

Responderon OS demoes loucaos:
«Cuja EST ‘альма свободе информации СЭЗ feitos vaos,
POR Que Somos бен certaos
Que не DEV «entrar
анте Deus, POI, кон SAS Maos
SE свободе информации desperentar ».
Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joizo Dar …

Сантьяго дисс ‘: «Atanto facamos:
POI, н.у.к. электронной Вос EST ‘Асси rezoamos,
AO joyzo vaamos
да Que не номинальной,
е о Que julgar facamos
Логотип сена alongar ».
Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joizo Dar …

Журнал ‘анте-Санта-Мария Верон
е rezoaron Quanto Mais poderon.
Дела Таль joiz «ouveron:
Que ров Tornar
альма ONDE в trouxeron,
POR себе depois Salvar.
Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joizo Dar …

Эсте joyzo логотип свободе информации comprido,
е о свободе информации Ромеу Morto resorgido,
де Que свободе информации POI, Deus servido;
Рождество Nunca cobrar
Под «О свободе информации Que де falido,
кон Que форумы Pecar.
Номера e Гран cousa себе сабе | Bon joizo Дар.

Если нашли опечатку в тексте или переводе песни Non e gran cousa, просим сообщить об этом в комментариях.

Видеоклип

Обсудить