Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни Zman Lehitorer:

Lo ma’amin beneshek
ma’amin beshirah.
Vetik maspik kedei
la’asot et habekhirah.
Bekhi zeh lo ra
keshehamatzav bekhi ra.
Kol dimah
shemetifitef mazkhirah.
Bidyuk ad kamah
bealai hasirrah
veanakhnu ligamrei
lo beotah sirah.
Keshemishehu al atzmo
shofekh khomer be’erah.
Ekh zeh anakhnu
margishim im zeh ra.

Hem mishtameshim batikshoret
kedei lebetit veletakhnet
lehakhadir lanu t’sheker
shena’amin shazeh emet,
atah kolet? Ani meriakh
zeh masriakh miharosh
sheomrim li terega —
az zeh hazman lakhshosh
shemah shekhashavti hegyoni
lo hegyoni behekhlet
zeh haspin shemesit
meha’alef el habayit

zeh hazman lihitorer
habayit mitporer
natzeh mehakhorim
beyadkhad dai lehistater
tarimu et hayad
tiftakhu et hapeh
mul kulanu ein
siku shahem yakhziku
od harbeh

zeh hazman lihitorer
habayit mitporer
natzeh mehakhorim
beyadkhad dai lehistater
tarimu et hayad
tiftakhu et hapeh
mul kulanu ein
siku shahem yakhziku
od harbeh

Zeh hazman lehitorer…

lekhabrei hamekha’a
heshakhrer mekhema’a
ki hem khotrim lehakalah
letikonah shel ha’avlah
memusar ha’avadim nimas
rotzim lekhiyot beklas
im khashuv lanu atid hayeledim
achshav shovrim et hakelim
az kelim sheli al tishtofefu
dagalim khadashim od itnosesu
hayomim hashakhorim od itmosesu
yeladim meusharim od itrotzetzu
lima’an hamakhar natzeh al hakikar
noreh lakhem bidyuk mi poh nata zar
vemi gibor haohel od yakhzor
mi poh hameshiakh vemi poh hakhamor
Az akhim sheli al tishtofefu
hakheziku me’emad al titkhofefu
akhim sheli al tishtofefu
lo kol hamukhot shelanu nishtafu

zeh hazman lihitorer
habayit mitporer
natzeh mehakhorim
beyadkhad dai lehistater
tarimu et hayad
tiftakhu et hapeh
mul kulanu ein
siku shahem yakhziku
od harbeh

zeh hazman lihitorer
habayit mitporer
natzeh mehakhorim
beyadkhad dai lehistater
tarimu et hayad
tiftakhu et hapeh
mul kulanu ein
siku shahem yakhziku
od harbeh

Zeh hazman lehitorer…

Перевод на русский или английский язык текста песни — Zman Lehitorer исполнителя Hadag nahash:

Ло ma’amin beneshek
ma’amin beshirah.
Vetik maspik kedei
la’asot и др habekhirah.
Bekhi зе ло ра
keshehamatzav bekhi РА.
Коль dimah
shemetifitef mazkhirah.
Бидюк объявления камах
bealai hasirrah
veanakhnu ligamrei
вот beotah Сира.
Keshemishehu аль atzmo
shofekh khomer be’erah.
Эх зе Анахну
margishim им зе ра.

Подол mishtameshim batikshoret
kedei lebetit veletakhnet
lehakhadir Лану t’sheker
shena’amin shazeh Эмет,
ата Колет? Ани meriakh
зе masriakh miharosh
sheomrim Ли terega —
AZ зе hazman lakhshosh
shemah shekhashavti hegyoni
Ло hegyoni behekhlet
зе haspin shemesit
meha’alef эль habayit

зе hazman lihitorer
habayit mitporer
natzeh mehakhorim
beyadkhad дай lehistater
tarimu и др hayad
tiftakhu и др hapeh
Mul kulanu Эйн
Сыку shahem yakhziku
OD harbeh

зе hazman lihitorer
habayit mitporer
natzeh mehakhorim
beyadkhad дай lehistater
tarimu и др hayad
tiftakhu и др hapeh
Mul kulanu Эйн
Сыку shahem yakhziku
OD harbeh

Це hazman lehitorer …

lekhabrei hamekha’a
heshakhrer mekhema’a
ки подол khotrim lehakalah
letikonah шель ha’avlah
memusar ha’avadim Nimas
rotzim lekhiyot beklas
им khashuv Лану Atid hayeledim
Ахшав shovrim и др hakelim
AZ кэлим Sheli аль tishtofefu
dagalim khadashim OD itnosesu
hayomim hashakhorim OD itmosesu
yeladim meusharim OD itrotzetzu
lima’an hamakhar natzeh аль Hakikar
noreh lakhem Бидюк миль пох Nata ZAR
vemi GIBOR haohel OD yakhzor
MI пох hameshiakh vemi пох hakhamor
Az Ахим Sheli аль tishtofefu
hakheziku me’emad аль titkhofefu
Ахим Sheli аль tishtofefu
вот кол hamukhot shelanu nishtafu

зе hazman lihitorer
habayit mitporer
natzeh mehakhorim
beyadkhad дай lehistater
tarimu и др hayad
tiftakhu и др hapeh
Mul kulanu Эйн
Сыку shahem yakhziku
OD harbeh

зе hazman lihitorer
habayit mitporer
natzeh mehakhorim
beyadkhad дай lehistater
tarimu и др hayad
tiftakhu и др hapeh
Mul kulanu Эйн
Сыку shahem yakhziku
OD harbeh

Це hazman lehitorer …

Если нашли опечатку в тексте или переводе песни Zman Lehitorer, просим сообщить об этом в комментариях.

Видеоклип

Обсудить