Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни И твойта майка:

Къде си бе, Chiquita? Bueno noche te quiero senorita! Quiero a chi!
Мразя мастика без айрян.
“Битият бит” е банална фраза!
Нека идеме в твоя секси хол.
Нека видим стоката от Мексико.
Перхидрол. оу.
Как да бъда само с една,
като съм бил във 600 села?
Песни, танци, мацки, ласки –
как беше «c’est la vie» на испански.
Чайки, палми, малки чашки!
Драсти, Джипси, как си? Айди! Пак ли?
Намерете си доячи!
Водя неколко шопски mariachi!
Не познаваш ли ансамбълът фолклорен?
Па и нагли на всичкото отгоре!

Припев:
Твойта майка ще се чуди! (И твойта майка също)
Тайно мисли, че сме луди!
Твойта майка си мечтае, като тебе да сияе!

Най ми е кеф на такова пътешествие,
когато идвам като второто пришествие!
Много текила, малко Sunrise, брато.
Идва ми силата от глупости, познай защо!
Всеки ден съм пиян, всеки ден — срам!
Тежко ми е и направо не знам.
Не знам във кой момент ще взема сопата,
в Тихуана ли да гоня антилопата?
Sunset Boulevard не е Гурко.
Зад Ботевград не е Акапулко.
Евала, Азис, евала блендо —
по–малко Пижо, повече Пендо! Тихо!
Идва чичо Пепе Лопес.
Мразя го ръба на тая пропаст.
Време е да разделиме плячката.
Поръчай награда, пази певачката.

Припев:
Твойта майка ще се чуди! (И твойта майка също)
Тайно мисли, че сме луди!
Твойта майка си мечтае, като тебе да сияе!

Що така, бе мацо? Вече не ми викаш юнак!
Аз съм бързак и те обичам!
Леле мани майтап, клати баджак!
Искам те пак на парти у нас.
Само ти и аз, пиле шарено – даваме газ.
На мен такива ми дай —
Kentucky Fried папуняци нецелунати.
Какво бе брато?
Нейното дупе — златната тулумба!
Kажи ми блага дума, муци,
моят хумор е от кумува срама.
На музика бавна твойта буза дава
муза за акта. Имам нужда да хапна!
Сега ми щукна да кажа —
една кукла като тебе такава,
муфта мадама, иска да бъда щедър —
свалям я с филе от акула в Несебър.
Не се вържи, когато вдигам пара!
Ще те цункам, ти си шунка,
не ме гледай, че съм сам на бара!
Колко BMW-та изпих във тия кръчми!
Време за хип-хоп в дъбови бъчви!

Припев:
Твойта майка ще се чуди! (И твойта майка също)
Тайно мисли, че сме луди!
Твойта майка си мечтае, като тебе да сияе!

Припев:
Твойта майка ще се чуди! (И твойта майка също)
Тайно мисли, че сме луди!
Твойта майка си мечтае, като тебе да сияе!

Ееееее, Твойта майка.

Перевод на русский или английский язык текста песни — И твойта майка исполнителя Ъпсурт:

Where has it been, Chiquita? Bueno noche te quiero senorita! Quiero a chi!
I hate mastic without yogurt.
«Being beaten» is a banal phrase!
Let us go to your sexy lounge.
Let’s see the goods from Mexico.
Hydrogen peroxide. oh.
How to be only one
I’ve been in 600 villages?
Singing, dancing, girls, caresses —
How was «c’est la vie» in Spanish.
Gulls, palm trees, small cups!
Dras, Gypsy, how are you? Ihde! Again?
Find a milkman!
Lead nekolko shopski mariachi!
You do not know folklore ensemble?
Pas and arrogant on top!

Chorus:
Thy mother will wonder! (And your mother too)
Secretly thinks we are crazy!
Thy mother’s dream, as you shine!

At my pleasure on such a journey,
I come as the second coming!
Many tequila bit Sunrise, bro.
My strength comes from nonsense, guess why!
Every day I’m drunk every day — shame!
Hard for me and I really do not know.
I do not know at what point will take bludgeon,
Tijuana Do not chase the antelope?
Sunset Boulevard is not Gurko.
Behind Botevgrad not Acapulco.
EVAL, Azis a thumbs Blend —
less Pijo more Penda! Quiet!
Comes Uncle Pepe Lopez.
I hate the edge of this abyss.
Time to split up the loot.
Buy Award, keep cabaret singer.

Chorus:
Thy mother will wonder! (And your mother too)
Secretly thinks we are crazy!
Thy mother’s dream, as you shine!

As such, it was Mazzola? No longer call me hero!
I am Quick and love!
Wow Mani kidding, shaking badzhak!
I want you back to a party at home.
Just you and me, chicken streaky — giving gas.
To me give me such —
Kentucky Fried Bee netselunati.
What was bro?
Her ass — the golden tulumba!
Kazhi me a kind word, mucin,
My humor is godparenting shame.
Music slow Thy cheek gives
Muse to act. I need to eat!
Now I can say on about —
a doll like you one
clutch chick wants to be generous —
douse it with a fillet of shark in Nessebar.
Do not tie when lift steam!
Will tsunkam, you ham
do not look at me like I’m alone at the bar!
How BMW-so drank in these pubs!
Time for Hip Hop in oak barrels!

Chorus:
Thy mother will wonder! (And your mother too)
Secretly thinks we are crazy!
Thy mother’s dream, as you shine!

Chorus:
Thy mother will wonder! (And your mother too)
Secretly thinks we are crazy!
Thy mother’s dream, as you shine!

Eeeeee, Thy mother.

Если нашли опечатку в тексте или переводе песни И твойта майка, просим сообщить об этом в комментариях.

Видеоклип

Обсудить