Добавить в избранное

Оригинальный текст и слова песни:

2 грудня. Майже рік як в країні сталася біда. Але не треба придиратися до слів, я знаю, що щодня стається біда. Мова про інше. Час то йде, гуляє, копає нас в сраку але від того ми мудріші не стаєм. Майже рік, а все рівно, ніяк думка не проходить що добряка немає.
Я не знаю чого я так вирішив але я собі так захотів і вирішив. Завжди був впертий.
Десь в кінці жовтня я встав і подумав, чим я можу відплатити. Хоче це задуже дурне і гучне слово. Чим я можу подякувати Андрію Вікторовичу за все те, що він для мене зробив. Не для країни, світу і тд – бо то тоді можна писати романи та поеми про його добро. А шо він зробив особисто для мене. Для мене. То якась така думка-задумка прийшла в мою дурну голову під впливом емоцій шалених чи бухла, я вже сам не пам’ятаю, бо пройшло більше місяця. Але факт є фактом.
Я вирішив цілий листопад писати в день по стовпчику вірша, де буде присутні рядки з пісень Андрія. І дійсно я писав щодня по рядочку. Намагаючись максимально передати слова та емоціі Андрійка. Далі буде інша думка, бо я тут думаю і редагую, тому це просто буде новий абзац.
І це важко – бо це не єдина зв’язана думка. Спочатку було легко, потім було лінь, вкінці було дуже важко, бо робота допізна та інші справи особисті і не особисті. В результаті з’явилось ось таке і це ще не кінець. Раз то мені сказали, що Скрябін мій ідол, що я від нього залежний. Я цю людину майже послав але не послав, бо я просто пояснив. Брати приклад з доброї щирої та відвертої людини і під тим впливом творити добро якісне ( які зараз ендеміки нашого часу) і шаленіти від безсенсової популярності, яка пройде за 7 місяців. Це порівняння кожен сприйме та зрозуміє по-своєму.
Отож, до Листопада Скрябіна:

1
Старі фотографії на стіл розклади.
На них видно, що ти інша людина
В душу добра ложкою поклади
Народись знову — нова дитина.
2
В мене є щастя і в мене є горе
Не чіпайте злом мою душу
Цей мій власний світ, то моє море
Його навіть вітер не порушить.
3
Місця щасливих людей —
Воно існує майже поруч
Це місце сповнене ідей
Де щастя створюється власноруч
4.
Та ніщо не вічне, а любов тим більше,
Тернисто переплітаються серця
Здавалось наш спільний спокій вічний
Чи то ми розсердили творця?
5
Егоїзм — це якийсь такий не добрий знак
То коли цукор із гноєм в танці
Заржавілим людям не поможеш ніяк
Якщо вони для Батьківщини — самозванці.
6
Так легко зламати крила
Коли кричиш на свою любов
Не пам’ятаю твого імені — Ірина?
І як ми кохалися в озері з розмов.
7
Ані усталі — вони впали, вони відстали.
Роздираючи свою країну як шмат м’яса
Даючи обіцянки на брудній підставі
Потілики — найдурніша в світі раса.
8
Ти моя особиста ангіна
Сильно захворів тобою, мала
Собі танцю танець пінгвіна
Не даю негру молока.
9
Так як тоді — ніби в раю.
Адреналін, емоції, кохання
Ми все віддали без жалю
У спільний такт тіл коливання.
10
Хоч ми реально кардинально протилежні люди
Але підходимо одне одному у всьому
Нам добре коли ми разом всюди
Особливо коли забираємо в одне одного втому.
11
Шкільна любов не довга
Ти вперше мачаєш своє серце у коханні
Тоді нова любов — і друга спроба
Аби знову опинитися в солодкому тумані.
12
Велике щастя — зустрічати новий день.
З тими для кого не жаль багато добра.
Такі люди сповнені добрих натхнень
Таких не зупинить брудних слів стіна.
13
Завжди з тобою, вона одна.
Ти з небес її оберігати будеш
Скажеш тихо «Спи собі сама»
І ангельським крилом її розбудиш.
14
То є Львів старенький, мудрий, сивий дядько.
Тут вулиці залиті дощовим щирим добром
І люди бавляться в хаотичному порядку
Створють веселий західний погром
15
По-моєму чувак нас кинули.
Обіцяють те, що завжди обіцяють
Такі люди не люди- та пішли вони!
На таких навіть янголи з неба сцяють
16
Панове президенти є до вас розмова
Вибори не вибори- замкнуте це коло.
Лихо всеодно наздожене вас на землі
За те що Батьківщину полоскаєте в кров

Перевод на русский или английский язык текста песни -:

December 2. Almost a year in the country there was trouble. But do not carp to the words, I know that happens every day matter. It otherwise. The time is coming, walking, digging us in the ass but from what we wiser not stayem. Almost a year and not really matter, does not the idea that is not good-natured.
I do not know what I did but I decided myself so wanted and decided. He was always stubborn.
Sometime in late October, I got up and thought, what can I repay. Zaduzhe want it loud and silly word. How can I thank Andrey Viktorovich all that he did for me. Not for the country, the world, etc. — because then you can write novels and poems about his goodness. A sho he did for me. For me. That sort of idea-the idea came into my stupid head under the influence of booze or violent emotions, I did not remember, because it took more than a month. But fact is fact.
I decided to write a November day in column verse, where there will be lines of the songs of Andrew. Indeed, I wrote daily bar will. Trying to convey the most emotions and Andrew. It will be a different opinion, because I think here and edits because it simply will be a new paragraph.
And it’s difficult — because it is not only linked view. At first it was easy, then it was laziness, the end was very difficult for late work and other personal business and not personal. The result appeared here and this is not the end. Once he told me that Scriabin my idol, I he can. I almost sent this man but did not send, because I just explained. Take the example of the good and the true and sincere person under the influence to do good quality (which is endemic of our time) and the rampage of bezsensovoyi popularity, which will be held for 7 months. This comparison will understand and accept each in their own way.
So until November Scriabin:

1
Old photos on table schedules.
They see that you’re a different person
In good soul spoon deposits
Be born again — a new baby.
2
I have happiness and I are grief
Do not touch my soul with evil
This is my own world, my sea
He even wind will not break.
3
Places of happy people —
It exists almost next
This place is full of ideas
Where happiness is created manually
4.
And nothing lasts forever, and love even more,
Thorny intertwined hearts
It seemed our common eternal peace
Are we angry creator?
5
Selfishness — this is not a good sign
So when sugar from manure in dance
Rusty does not help people
If they do for the country — impostors.
6
So easy to break the wings
When scream for love
I do not remember your name — Irina?
And we kohalysya in Lake conversation.
7
Neither they rose up — they have fallen, they are behind.
Tearing their country as a piece of meat
Giving promises on the muddy grounds
Potilyky — the world’s most stupid race.
8
You’re my personal angina
You violently ill, had
Himself dance dancing penguin
Not Negru give milk.
9
Since then — as if in paradise.
Adrenaline, emotions, love
We are given no regrets
In a joint body clock cycle fluctuations.
10
Though we really radically opposed people
But come to each other throughout
We were good when we were together everywhere
Especially when picking up in each other fatigue.
11
School not long love
You first dipped his heart in love
Then a new love — and second attempt
To be back in a sweet mist.
12
Great luck — to meet the new day.
To those for whom unfortunately not much good.
These people are full of good inspirations
Such words will not stop the dirty wall.
13
Always with you it alone.
You protect it from heaven shall
Say softly, «Sleep Alone»
And the angel wings its wake.
14
This is the old Lviv, wise, gray-haired uncle.
Here rainy streets filled with sincere good
And people are playing in random order
Create fun western massacre
15
I think we threw the dude.
Promise that always promise
These people are not human and they went!
Such even the angels of heaven stsyayut
16
Gentlemen presidents are you talking
Election is not vybory- vicious circle.
Disaster will still catch you on earth
Because that homeland rinse the blood

Видеоклип

Обсудить